Stadgar

§ 1 Föreningens syfte

Föreningen Grön Nystart har till uppgift att påverka samhället i en grönare riktning med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet utifrån demokratiprinciper som är förenliga med de mänskliga rättigheterna. Föreningen Grön Nystart ska verka i solidaritet med världens alla människor, med det ekologiska systemet och med kommande generationer. Föreningen skall även äga och driva sin egen hemsida, samt alla uttåtriktade kanaler och sociala medier som används i föreningens namn.

§ 2 Målsättning – föreningens inre klimat

Det ska vara inspirerande och utvecklande att delta i föreningens arbete. Grön Nystart skall värna en öppen dialog och samverkan medlemmar emellan, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Allas åsikter inom ramen för föreningens syfte och målsättning ska respekteras av dess medlemmar. Ingen ska behöva vara rädd att säga vad hen tycker, tänker eller känner. Grön Nystart skall verka i en anda av och fokus på öppenhet, medlemsdemokrati och medlemsvård.

§ 3 Mångfaldsprincipen

Föreningen Grön Nystart arbetar utifrån mångfaldsprincipen det vill säga att främja jämlika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för människor av olika social, ekonomisk och kulturell bakgrund, etnisk tillhörighet, ålder, kön och könsidentitet, sexuell läggning, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, utseende och personlighet. Vid val till poster, gruppsammansättningar och andra processer ska personerna inte väljas för att fylla en kvot eller endast presentera mångfald, utan för att de representerar kompetens som är efterfrågad tack vare sin olikhet. Föreningen ska sträva efter en jämlik och rättvis fördelning av poster och förtroendeuppdrag. I utåtriktad arbete ska samma principer tillämpas.

§ 4 Medlemskap

4.1 Var och en som önskar att verka i enlighet med föreningens inriktning enligt ovan och följa dess stadgar och som har betalt medlemsavgiften beviljas medlemskap i föreningen.

4.2 Medlemmar har ett gemensamt ansvar för att främja och säkerställa en fri och demokratisk debatt där alla får ett respektfullt och tolerant bemötande.

4.3 Medlemskap kan nekas av styrelsen om personen som ansöker samtidigt är medlem eller medverkar i sammanhang vars målsättning, inriktning eller syfte inte bedöms vara förenligt med föreningens.

4.4 Medlemmen skall erlägga avgift för varje kalenderår fastställd av årsmötet. Medlemmen har rösträtt 4 månader efter registreringen.

§ 5 Medlemsavgiften

5.1 Medlemsavgiften bestäms årligen på föreningens årsmöte.

5.2 Ändring av medlemsavgiften på årsmöte gäller för nästkommande år.

5.3 Medlemsavgiften får endast användas till att täcka kostnader för föreningens verksamhet, dock ej arvoderingar eller löner.

5.4 Öppenhetsprincipen måste råda i de ekonomiska frågorna.

§ 6 Utträde

6.1 Medlem som utträder ur Grön Nystart saknar rätt att använda föreningens namn och äger ej rätt till någon av föreningens tillgångar.

6.2 Underlåtenhet att betala fastställd medlemsavgift betraktas som utträde.

§ 7 Uteslutning

7.1 Medlem som motverkar föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas ur föreningen.

7.2 Beslut om uteslutning kan endast fattas enligt föreningens stadgar.

7.3 I avvaktan på beslut om uteslutning kan styrelsen avstänga medlemmen.

7.4 Beslut om avstängning fattas på extra årsmöte med 3/4 majoritet.

§ 8 Firmatecknare

8.1 Årsmötet beslutat om vem som tecknar firman

§ 9 Verksamhetsår och räkenskapsår

9.1 Föreningens verksamhetsår omfattar perioden mellan två på varandra följande ordinarie årsmöten.

9.2 Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§ 10 Revision

10.1 Revisor väljs av årsmötet och ska granska föreningens verksamhet, beslut och räkenskaper.

10.2 Räkenskaperna ska vara tillgängliga för revisorn senast sex veckor före årsmötet.

10.3 Revisorns berättelse utskickas till medlemmarna och de anmälda årsmötesdeltagarna senast fyra veckor före årsmötet.

§ 11 Medlemsmöte

11.1 Medlemsmöten kan hållas på digitalt

11.2 Styrelsen kallar till medlemsmötet.

11.3 Kallelse och möteshandlingarna ska vara utskickade till medlemmarna senast två veckor innan medlemsmötet.

11.4 Medlemsmötet ska föra protokoll.

11.5 Medlemsmötet ska ej sammankallas mellan 1 juli och 31 augusti med undantag då det finns särskilda skäl till det. I detta fall ska kallelsen gå ut till medlemmarna senast tre veckor innan.

§ 12 Årsmöte

12.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

12.2 Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per år under perioden mellan januari och april.

12.3 Alla medlemmar har närvarorätt och motionsrätt till årsmötet.

12.4 Alla medlemmar som uppfyllt stadgarnas krav har yttrande, yrkande- och rösträtt på årsmötet.

12.5 Medlemmar kan även delta och rösta digitalt.

12.6 Motioner som behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Inkomna motioner utskickas till årsmötesdeltagarna senast fyra veckor före årsmötet.

12.7 Årsmötet skall kallas senast fyra veckor innan det skall hållas.

12.8 Alla handlingar skall sändas och vara tillgängliga senast fyra veckor innan mötet.

12.9 Vid varje ordinarie årsmöte skall alla positioner inom föreningen vara valbara.

12.10 Obligatoriska punkter för årsmötet är:

12.10.1 Fastställande av röstlängd

12.10.2 Fråga om kallelse utfärdats enligt stadgarna

12.10.3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

12.10.4 Val av justerare samt rösträknare

12.10.5 Fastställande av dagordning

12.10.6 Verksamhetsberättelse

12.10.7 Resultat-och balansräkning

12.10.8 Disposition av årets resultat

12.10.9 Revisorsberättelsen

12.10.10 Ansvarsfrihet för styrelsen

12.10.11 Behandling av motioner och propositioner

12.10.12 Verksamhetsplan och budget

12.10.13 Val av telespersoner

12.10.14 Val av ordförande

12.10.15 Val av kassör

12.10.16 Val av övriga styrelseledamöter

12.10.17 Val av valberedning

12.10.18 Val av revisor

§ 13 Extra årsmöte

13.1 Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst hälften av medlemmarna så kräver.
13.2 Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som upptagits i kallelsen.
13.3 Kallelsen och handlingarna skall vara tillgängliga senast 4 veckor innan extra årsmötet.

§ 14 Beslut

14.1 Beslut fattas öppet och med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

14.2 En ny votering görs vid lika röstetal. Mötet kan dock välja att istället bordlägga frågan.

14.3 Vid personval eller andra frågor av känslig karaktär skall sluten omröstning hållas om så begärs.

14.4 Röstning via fullmakt är inte tillåten.

§ 15 Val och valbarhet

15.1 Uppdrag som revisor, talesperson, ordförande, kassör och valberedning kan inte kombineras.

15.2 Fyllnadsval av uppdrag görs av medlemsmöten. Medlemsmötet beslutar huruvida ett fyllnadsval ska genomföras eller om posten skall lämnas vakant. Valberedningen bereder kandidaturer innan val. Valberedningen ska skicka ut valberedningens förslag senast 2 vecka innan valet och redovisa övriga kandidater.

§ 16 Styrelse

16.1 Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut

16.2 Styrelsen består av 3-7 ledamöter, varav en ordförande och en kassör.

16.3 Styrelsen är beslutsmässigt när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

16.4 Styrelsemöten skall hållas minst fyra gånger per år och deltagandet kan vara digitalt.

§ 17 Talespersoner

17.1 Föreningens talespersoner har till uppgift att föra föreningens talan.

17.2 Talespersoner ska vara 2 till antal med olika könsidentitet.

17.3 Talespersoner är också ordinarie ledamöter i styrelsen.

§ 18 Valberedning

18.1 Valberedningen bereder alla val och föreslår kandidater till uppdrag.

18.2 Valberedningen består av ett ojämnt antal ledamöter, 3-7 till antal.

18.3 Om en valberedare kandiderar till en post, får valberedaren inte vara med i beredningen av det valet.

§19 Upplösning

19.1 Föreningen kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

19.2 Vid beslut om upplösning ska även ett belsut fattas om hur föreningens medel ska disponeras.

§20 Stadgeändring

20.1 Dessa stadgar kan endast ändras på årsmötet genom beslut med 2/3 majoritet.